Prijava

Prijavite se na svoj nalog

Korisnik *
Lozinka *
Upamti me

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Osnovni zadaci i ciljevi visokoškolske ustanove i jedinice van sedišta ustanove

Ciljevi i zadaci Fakulteta

Visokoškolska ustanova ima utvrđene osnovne zadatke i ciljeve koji su u skladu sa ciljevima visokog obrazovanja, koji su utvrđeni zakonom.

Osnovni zadaci Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu usklađeni su sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05) i utvrđenom misijom i vizijom Fakulteta. Osnovni zadaci pokazuju društvenu opravdanost Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i jedinica van sedišta ustanove u Šapcu i Subotici, i utvrđuju svrhu njihovog postojanja, određuju opšti pravac delatnosti i osnov su za prepoznavanje prioriteta visokoškolske ustanove i visokoškolskih jedinica u Šapcu i Subotici u njihovom budućem radu:

 • Prenošenje naučnih i stručnih znanja;
 • Razvijanje i unapređenje nauke;
 • Obezbeđivanje naučnog i stručnog podmlatka;
 • Pružanje mogućnosti pojedincima da pod jednakim uslovima steknu visoko obrazovanje i da se obrazuju tokom čitavog života;
 • Pružanje doprinosa za stvaranju pretpostavki za izgradnju društva znanja;
 • Zadovoljenje potreba korisnika.

Osnovne zadatke Fakulteta i visokoškolskih jedinica utvrđuju organi upravljanja Fakultetom, odnosno Savet fakulteta na predlog nastavno-naučnog veća. Osnovni zadaci Fakulteta su javni i dostupni su zaposlenima (e-mailom), studentima, korisnicima kao i široj javnosti putem oglasne table, internet stranice fakulteta i Publikacije.

Osnovni ciljevi proizlaze iz osnovnih zadataka Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i visokoškolskih jedinica u Šapcu i Subotici i usklađeni su sa utvrđenom vizijom Fakulteta kojom se definiše destinacija odnosno željeno stanje kojem Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i visokoškolske jedinice u Šapcu i Subotici teže. Utvrđeni osnovni ciljevi obezbeđuju ostvarenje misije koja predstavlja proces promene od sadašnjeg stanja na putu ka budućoj destinaciji, jer određuju konkretne rezultate koje Fakultet sa visokoškolskim jedinicama želi da ostvari i predstavljaju osnovu za kontrolu njegovog rada. Pravac i suština tog puta se utvrđuje implementacijom osnovnih ciljeva koji su specifični, merljivi, izvodljivi, relevantni i vremenski određeni (SMART):

 • Što šira usaglašenost sa najvišim nacionalnim, evropskim i svetskim standardima i trendovima u oblasti visokoškolskog obrazovanja sledeći proaktivan pristup;
 • Ostvarivanje jedinstva naučno-istraživačkog rada i obrazovne usluge;
 • Objedinjavanje naučnih saznanja i korišćenje zajedničkih resursa u nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu iz oblasti ekonomije i inženjerskog menadžmenta u biotehnologiji;
 • Stalno razvijanje i unapređenje nauke kroz usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima;
 • Kontinuirani profesionalni razvoj svih zaposlenih i naučno istraživanje;
 • Preispitivanje, razvoj studijskih programa i inoviranje nastavnog procesa u skladu sa potrebama korisnika i savremenim naučnim dostignućima i trendovima u razvoju obrazovnog procesa u cilju obezbeđenja da studenti steknu odgovarajuća naučna i stručna znanja i veštine;
 • Primena najboljih praksi iz zemlje i sveta u svim oblastima i procesima a posebno kada je u pitanju nastava, istraživanje i upravljanje;
 • Stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Sistemsko praćenje i unapređenje kvaliteta u oblastima: studijskih programa, nastavnog procesa, naučnoistraživačkog i stručnog rada, vrednovanja studenata, udžbenika i literature, resursa, nenastavne podrške, upravljanja;
 • Utemeljenje kulture unapređivanja kvaliteta na svim nivoima Fakulteta i visokoškolskih jedinica, uključujući i ulogu studenata kao partnera u poboljšavanju kvaliteta;
 • Stvaranje poverenja u kvalitet usluga Fakulteta i visokoškolskih jedinica kroz javnost u radu;
 • Ostvarivanje saradnje, održavanje i proširenje mreže sa međunarodnim visokoškolskim i drugim institucijama;
 • Permanentna angažovanost fakulteta i visokoškolskih jedinica na zadovoljenju potreba korisnika.

Osnovni zadaci i ciljevi Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu primenjuju se na visokoškolsku ustanovu u sedištu kao i na sve visokoškolske jedinice van sedišta ustanove.

Aktivnosti Fakulteta, a posebno razvoj i projektovanje studijskih programa kao jedan od segmenata ključnog procesa usklađeni su su sa utvrđenim vizijom, misijom, politikom kvaliteta, osnovnim zadacima, osnovnim ciljevima i strategijom obezbeđenja kvaliteta Fakulteta.

Fakultet periodično preispituje svoje osnovne zadatke i ciljeve putem interne provere čiji rezultati su potom predmet preispitivanja od strane rukovodstva. Rezultati ovog procesa predstavljaju ulazni zahtev za proces planiranja i za alokaciju resursa na Fakultetu i u visokoškolskim jedinicama; naime, osnovni zadaci i ciljevi, i ostala strateška dokumenta su usklađeni sa finansijskih okvirom Fakulteta i visokoškolskih jedinica gde se vrednuje njihova svrsishodnost u procesu planiranja i raspodele sredstava.

pretprijava

 

banner-moodle
online-prijava

Kursevi Pravnog fakulteta

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Informaciona pismenost

Informaciona pismenost

Rukovodilac kursa: Msr. Mara Despotov Bibliotekar na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Cilj kursa je upoznavanje ...

Pročitajte više

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Sistem bezbednosti Republike Srbije

Novo Rukovodioci kursa: Prof. dr Zoran Pavlović Vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Prof. d...

Pročitajte više

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji

Rukovodilac kursa: Doc. dr Vladimir Medović Docent na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu + Kontakt: e-mail Budući ulazak Srbije u ...

Pročitajte više

 

Studijski programi od 2014/15.

Download